7. SHU WA HIKARI (Sa valgustad)

 

CHORUS in Japanese

 

Kuraimori-i-ni tomoru tomoshibi

Anatawa sekaio tera-su

Watashi no hikari, watashino chikara,

towani- reihai shima-su

Shu wa hika-ri, Shu wa chi-kara

Watashi no shu, Ka-mi-sama

 

Arashi no nakano too-dai no yo-o

watashi ni michi o sime-su

Watashino hikari anatani tsukae

towani- reihai shima-su